نمایندگی ها-ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

نمایندگی ها

اطلاعات شرکت


نمایندگی ها

ایران پیما شیراز

پایانه کاراندیش                                    تلفن: 07137304512

ترمینال شهید طبایی - شهرک گلستان     تلفن: 07136220934

هواپیمایی مهرگان- خیابان زند               تلفن: 07132222483

هواپیمایی مهراگشت- خ معالی آباد         تلفن: 07136352305

ترمینال شهید مدرس- بلوار مدرس       تلفن: 0713727758

دفتر فسا: 0715330001

دفتر مرودشت: 07143226071

دفتر استهبان: 07153232100

دفتر سروستان: 07137844934