زمان حرکت-ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

زمان حرکت

زمان حرکت

1396/06/06

اخبار


1

نام شهرستان                                                          ساعت حرکت

آبادان                                                21/30-20/30- 20/00- 19/00         

آباده                                                 17/00 -15/00-12/00                                                      

اراک                                                  17/30-14/30

اصفهان کاوه وصفه                               23/30-23/00-22/30-12/45-11/30-10/30-08/30-07/30-07/00-06/00                                               

اهواز                                                 21/30-20/30-17/30

ایرانشهر                                                     09/30

بروجن                                                           19/30

بندرعباس                                                        22/00-18/00-10/00-09/00

تهران آرژانتین                                                22/00-21/00-20/00-18/00-17/00-16/00

تهران جنوب                                                     22/00-21/00-20/00-19/00-18/00-17/00-16/00

تهران آزادی                                                         20/30-18/30

چابهار                                                                                       9/30

خرم آباد                                                                                    14/00

خرمشهر                                                                                          21/30-20/30-20/00-19/00

خمین                                                                                                      17/30

دزفول                                                                                                           17/30

دورود                                                                                                                    14/00

زرین شهر                                                                                                    21/30-8/30-07/00

سیرجان                                                                                                               22/30-09/30

شاهین شهر                                                                                                     23/30-23/00-10/30

شهرکرد                                                                                                     21/30-19/30-08/30-07/00

فولادشهر                                                                                                         22/30-08/30-7/30-07/00

قم                                                                                                                    22/00-21/00-20/30-20/00-19/00-18/00-17/00-16/00

ماهشهر                                                                                                         21/30-20/30-20/00-19/00

میناب                                                                                                            18/00

نجف اباد                                                                                                            22/30-07/30

همدان                                                                                                              14/30

کرج                                                                                                          20/30-18/30

کرمان                                                                                                            22/30-09/30-

                                                                                                             /


زمان حرکت
برچسب ها
اخبار